Kundo

Tillgänglighet i Kundos produkt

Uppdaterad

På Kundo arbetar vi aktivt med tillgänglighet. Tillgänglighet på webben handlar om att alla människor ska kunna komma åt information och använda tjänster, ingen ska stängas ute eller diskrimineras, oavsett eventuella funktionsvariationer. Vår målsättning är att alla vår produkt ska uppfylla de tekniska krav som ställs i WCAG 2.1 nivå AA.

För att uppfylla de tillgänglighetskrav som finns behövs bland annat tekniska lösningar som vi på Kundo kan ta ansvar för. Samtidigt är till exempel utformning av innehåll, språk och färgval minst lika viktigt för att uppfylla kraven för en tillgänglig webbplats. Icke-tekniska kriterier som dessa behöver du som redaktör ansvara över. Vi ger ett antal konkreta exempel på vad du som redaktör kan göra längre fram i texten.

WCAG är den standard som de flesta lagar om webbtillgänglighet pekar på. WCAG definierar tre nivåer av tillgänglighet: (A, AA, AAA). (AA) är den nivå som vi på Kundo arbetar mot. Det är också den nivån som Vägledning för webbutveckling, de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor, förespråkar.

Dessa riktlinjer är även det som både Diskrimineringslagen och Webbdirektivet pekar på.

Tillgänglighet i vår produkt

Vi arbetar aktivt med att hålla en hög standard inom tillgänglighet. Tillgängliga lösningar underlättar användandet för alla användare, inte enbart de personer som använder webben med vissa tekniska hjälpmedel, så som en skärmläsare som läser upp informationen som visas på skärmen. Är du en van användare, så kan exempelvis en fungerande tangentbordsnavigering på webbplatsen göra att det dagliga arbetet blir både smidigare och går mer effektivt, samtidigt som tangentbordsnavigering är ett krav för att få en bra upplevelse med en skärmläsare.

Även Googlebot, den sökrobot som Google använder sig av för att indexera webbplatser, har funktionsvariationer eftersom programvaran inte uppfattar en webbplats på samma sätt som en människa. En tillgänglig webbplats med en tydlig kodbeskrivning av innehållet kan, på samma sätt som det underlättar användandet med en skärmläsare på webbplatsen, göra att Googlebot tolkar innehållet bättre. På så vis kan tillgänglighetsarbete även vara bra för att få bättre placering i sökmotorer (SEO).

Att bygga tillgängliga gränssnitt som fungerar i alla webbläsare är ett löpande arbete. Upptäcker du något i Kundos moduler som inte är tillgängligt, kontakta oss då mer än gärna på support@kundo.se.

Kundo består av flera moduler, här följer en genomgång av tillgängligheten i var och en av dem.

Kundo Chat

Precis som för våra övriga moduler arbetar vi för att chatten ska vara tillgänglig för den med funktionsvariantioner. 

  • Kundo Chat fungerar bra att använda genom att navigera med tangentbordet och därmed också skärmläsare
  • Ni kan själva ställa in färgerna i chatten för att ställa in lämpliga kontraster, se nedan. Standardfärgerna i Kundo Chat har också lämpliga konstraster. 

Kundos redaktörsgränssnitt (Dashboard)

Gränssnittet för redaktörer är centralt för att sköta kundtjänstärenden i Kundo. Det är därför viktigt att redaktörsgränssnittet har samma nivå av inkludering och tillgänglighet som våra modulers publika gränssnitt (Forum, Chat och Knowledge). 

Navigering, språk och färgval är något vi särskilt prioriterar i redaktörsgränssnittet, för bibehållen produktivitet för redaktörer. Redaktörsgränssnittet är därför anpassat och testas löpande för att fungera med skärmläsare och navigering med tangentbord. Textändringar är också något som löpande görs för att bibehålla ett begripligt och inkluderande språkbruk. 

Det finns några kända brister relaterat till navigering med tangentbord och färgkontrast. Vi välkomnar feedback och önskemål från dig som kund om ni har medarbetare med funktionsvariationer som arbetar i Kundos redaktörsgränsnitt.

Vad du som redaktör kan göra

Det är som sagt inte enbart tekniska lösningar som är viktigt för att göra en webbplats tillgänglig. För dig som är redaktör i vår produkt, och även som ansvarig för anpassningen av utseendet av produkten, finns det också viktiga saker att vara medveten om.

Beskriva bilder med en "alt-text"

I alla textredigerare i Kundo, där det går att ladda upp bilder som visas tillsammans med texten, finns möjligheten att skriva en beskrivande "alt-text" för bilden. Alt-texten är viktig att skriva då den används av bland annat skärmläsare för att beskriva vad bilden innehåller.

Knapp för alt-text i Kundos textredigerare

Klickar du på en bild som laddats upp, så dyker några val upp. Knappen med ikonen innehållande ett "i", är det val där det är möjlig att skriva en kort beskrivande text om vad bilden innehåller. Ett bra exempel kan exempelvis vara "en blå himmel med vita moln". Undvik helst att inleda med "Bild på..." eftersom det enbart blir upprepande av information för användaren då detta redan tydliggörs via skärmläsaren. 

Om bilden saknar innehållsvärde och enbart används dekorativt, rekommenderar vi att sätta en tom alt-text, dvs. välja att uppdatera bildens alt-text men utan att fylla i något text i inmatningsfältet. Gör man detta så kommer bilden att ignoreras av en skärmläsare och inte läsas upp alls.

Väljer man att inte göra något alls, utan lämnar den uppladdade bilden orörd, så kommer filnamnet läsas upp av de flesta skärmläsarprogramvaror.

Se över dina färger och kontraster

Valet av tillgängliga färger i din Kundo-produkt är viktigt. Beroende på användarens syn, vilken skärm och vilken enhet personen använder, så kan det vara olika svårt att uppfatta skillnader i färgnyanser. Det är därför viktigt att ha färger som skapar tillräckliga kontraster mot varandra. Till exempel är det viktigt att inte ha en ljus textfärg på en ljus bakgrund, eller ha en länkfärg som är svår att urskilja från brödtext.

Uppfylls inte de färgkontrastkrav som finns i WCAG 2.1 nivå AA så anses inte heller webbplatsen vara tillgänglig.

Det finns mycket läsning för dig som vill fördjupa dig inom området. Understanding WCAG 2 Contrast and Color Requirements, Designing for Accessibility, Step 1: Color Contrast, The Science of Color Contrast — An Expert Designer’s Guide och Color Contrast for Interface Design är alla exempel på intressanta artiklar som handlar om färgkontraster i webbgränssnitt.

Undvik “Klicka här”- och “Läs mer”-texter i länkar

Med skärmläsare går det att hoppa direkt till länkar på en sida. Då blir länktexten ofta uppläst utan att den kringliggande texten läses upp. Detta kan medföra att användare inte vet var de hamnar om de klickar på länktexter som enbart innehåller orden "klicka här".

I Vägledning för webbutvecklings artikel om att skriva tydliga länkar finns bland annat följande tips som även vi på Kundo förespråkar: Länka ord som säger något om vart länken leder. Skriv hellre ”Information om nätverksträffen” än ”För information om nätverksträffen, klicka här”. Användare vet att det går att klicka på länkar, det behöver du inte tala om. Av samma anledning är det onödigt att inleda länkar med sådant som ”Läs mer om …” och ”Gå till …”

Passande formatering av rubriker i Kundo Knowledge

I Knowledge går det att skriva guider med formaterat innehåll, d.v.s. att det går att använda både rubriker och textstycken. I guiderna rekommenderar vi att använda rubrik-formatering för att innehållsstrukturen ska bli så bra som möjligt. Det är något som skärmläsaranvändare uppskattar men som också är positivt vid sökmotorindexering.

Undvik att använda rubrik-formatering för att "designa" innehåll genom att till exempel använda "Underrubrik"-alternativet för att få ett vanligt textstycke att stå ut. Använd då hellre styckeformatsalternativet "Större text" som finns under paragraf-ikonen. Lika så rekommenderar vi att först ha använt sig av "Rubrik"-alternativet i tidigare i texten innan man väljer att skapa en rubrik med alternativet "Underrubrik".

Vägledning för webbutvecklings webbplats så finns en artikel som handlar om varför det är bra att ska skapa rubriker med h-element, vilket är precis det som sker i Kundo Knowledge kodmässigt när alternativen "Rubrik" och "Underrubrik" används.

Mer läsning om tillgänglighet

Är du mer intresserad om att fördjupa dig inom tillgänglighet på webben så finns det mycket läsning online. Följande resurser kan vara en bra början: