Kundo

Skapa en avsändaradress i Kundo Mail med whitelabel

Uppdaterad

Whitelabel – Skicka mail från Kundo med er egen domän

När du precis skapat en inkorg skickas mailen i Kundo från den adress ni vidarebefordrar till. Om er inkorg har adressen jobb@example.com blir t.ex. avsändaren "jobb.example.com@mail.kundo.se". För att Kundo skall få tillåtelse att kunna skicka mail från er riktiga adress behöver er IT-avdelning sätta upp några DNS-inställningar, som berättar för övriga aktörer på Internet att Kundos har tillåtelse att skicka mail innehållandes er domän. 

Dessa ändringar behöver bara göras en gång per domän, och behöver alltså inte göras om du lägger till nya inkorgar på samma domän i framtiden.

(Att göra dessa DNS-ändringar är inte ett krav, du kan Kundo Mail kommer fungera även utan, men det kommer då synas att ni använder er av Kundo.)

Steg 1: Gå till sidan Inställningar > Skicka & ta emot > Ändra avsändaradress

Här kan du se en lista av de DNS-inställningar som er IT-avdelning behöver göra för er domän.

Detta görs på en subdomän till er huvuddomän, tex. mgeu.example.com, så att det inte kommer bli några konflikter om ni redan har andra mailtjänster uppsatta.

Steg 2: Efter att DNS-inställningarna är gjorda

Efter att er IT-avdelning har satt upp DNS-inställningarna kommer checkboxarna på sidan att bli gröna, när Kundo upptäcker att de fått rätt värde satta på sig. Det kan ta allt mellan 10 minuter och upp till 24 timmar innan 

Efter att alla checkboxar är gröna kan du klicka på knappen "Aktivera", för att slutföra det sista steget.


När du klickar på knappen "Aktivera" så dubbelkollar Kundos system att allt ser rätt ut, och gör så att nya utgående mail får er inkorgs adress som avsändare. Testa gärna att allt fungerar som förväntat!


Om du har några frågor eller stöter på problem kan du kontakta support@kundo.se så hjälper vi dig så mycket vi kan!


Whitelabel – Send mail from Kundo with your own domain 

By default, the email is sent from the address you forward to. With the example above, email will be sent from "jobb.example.com@mail.kundo.se".

If you want to hide this, you can do so by giving Kundo permission with our "whitelabel"-solution. The settings that need to be made can be found under "Settings > Send & Receive > Use sender address".

On that page you can find the DNS settings that your IT department needs to add for your domain. These DNS settings tell receiving mail servers on the Internet that Kundo's mail servers are allowed to send mail containing your domain.

These changes will only need to be made once per domain, and therefore do not need to be made if you add new inboxes to the same domain in the future.

(Making these DNS changes is not a requirement, you can Kundo Mail will work even without, but it will then appear that you are using Kundo.)


Step 1: Go to Settings > Send & receive > Use sender address

Here you can see a list of the DNS settings that your IT department needs to make for your domain.

This is done on a subdomain of your main domain, e.g. mgeu.example.com, so that there will be no conflicts if you already have other email services set up.


Step 2: After the DNS settings are completed

After your IT department has set up the DNS settings, the checkboxes on the page will turn green, when Kundo discovers that they have been given the correct value. It can take anywhere between 10 minutes and up to 24 hours before

After all the checkboxes are green, you can click the "Activate" button to complete the last step.

When you click on the "Activate" button, Kundo's system double-checks that everything looks right, and makes sure that new outgoing emails get your inbox address as the sender. Feel free to test that everything works as expected!

If you have any questions or encounter problems, you can contact support@kundo.se and we will help you with your issue.