Kundo

Skapa en avsändaradress i Kundo Mail med whitelabel

Uppdaterad

Whitelabel (Skicka mail från Kundo med er egen domän)

Låt oss använda jobb@lillestad.se som ett exempel i denna guide.

Som standard skickas mailen från den adress ni vidarebefordrar till. Med exemplet ovan kommer mail alltså skickas från "jobb.lillestad.se@mail.kundo.se". Om någon svarar på ett mail kommer svaret fortfarande gå till jobb@lillestad.se.

Om ni vill dölja detta går det, genom att ge Kundo tillåtelse med en "whitelabel". Inställningarna som behöver göras finns under "Inställningar > Skicka & ta emot > Ändra avsändaradress".

På den sidan finns de DNS-inställningar som er IT-avdelning behöver göra för er domän. Dessa DNS-inställningar berättar för övriga aktörer på Internet att Kundos mailservrar har tillåtelse att skicka mail innehållandes er domän. Detta görs på en subdomän till er huvuddomän (tex. mg.lillestad.se för ovanstående exempel), så att det inte kommer bli några konflikter om ni redan har existerande mailtjänster uppsatta.

Dessa ändringar behöver bara göras en gång per domän, och behöver alltså inte göras om ni lägger till nya inkorgar på samma domän i framtiden.

Att göra dessa DNS-ändringar är inte ett krav, Kundo Mail kommer fungera bra även utan, men det kommer då synas att ni använder er av Kundo.

Whitelabel (Send mail from Kundo with your own domain)

Let's use jobb@lillestad.se as an example in this guide.

By default, the email is sent from the address you forward to. With the example above, email will be sent from "jobb.lillestad.se@mail.kundo.se". If someone answers an email, the answer will still go to jobb@lillestad.se.

If you want to hide this, you can do so by giving Kundo permission with our "whitelabel"-solution. The settings that need to be made can be found under "Settings> Send & Receive> Use sender address".

On that page you can find the DNS settings that your IT department needs to add for your domain. These DNS settings tell receiving mail servers on the Internet that Kundo's mail servers are allowed to send mail containing your domain. This is done on a subdomain to your top domain (eg mg.lillestad.se for the above example), so that there will be no conflicts if you already have existing email services set up.

These changes will only need to be made once per domain, and therefore do not need to be made if you add new inboxes to the same domain in the future.

Making these DNS changes is not a requirement, Kundo Mail will work well even without whitelabel, but your customers will see the Kundo domain and that you are using Kundo.